Monday, 16 July 2012

Most popular Chinese girls name with meaning


Female Chinese Names
Meaning of Name
Ah Cy
lovely
Ah Kum
good as gold
Ah Lam
peace
Ai
loving
An
peace
Baozhai
precious hairpin
Bik
jade
Biyu
jasper; semi-precious stone
Bo
precious
Changchang
flourishing
Changying
flourishing & lustrous
Chao-xing
morning star
Chenguang
morning light
Chow
summertime
Chu hua
chrysanthemum
Chun
springtime
Chunhua
spring flower
Chuntao
spring peach
Chyou
sweet Autumn
Cuifen
emerald fragrance
Da Chun
long spring
Dai-tai
leading a boy in hopes
Daiyu
black jade
Dandan
cinnabar red
Da-Xia
long summer
Dongmei
winter plum
Eu-fùnh
playful phoenix
Eu-meh
especially beautiful
Fang
fragrant
Far
flower
Fenfang
fragrant
Fung
bird
Guan-yin
goddess of mercy
Hùifang
nice fragrance
Howin
a loyal swallow
Hu
tiger
Hua
flower
Hualing
flourishing herb
Huan
happiness
Huian
kind peace
Huidai
wise dai
Huifang
kind & fragrant
Huifen
wise & fragrant
Huilang
wise jade tinkling
Huiliang
kind & good
Huiqing
kind & affectionate
Huizhong
wise & loyal
Hwei-ru
wise, intelligent
Jia
beautiful 
Jiahui
nice person
Jiao
dainty & lovely
Jiayi
household fitting
Jiaying
household flourishing
Jie
cleanliness
Jingfei
still fragrance
Jinghua
situation splendid
Ju
chrysanthemum
Juan
graciousness
Jun
truth
Kuai hua
mallow blossom
Kue ching
piano reach-sounds good
Kwong
broad
Lì húa
beautiful pear blossom
Lìxúe
beautiful snow
Lan
orchid
Lanfen
orchid fragrance
Lanying
indigo lustrousness
Lee
plum
Li
upright
Lian
the graceful willow
Lien
lotus
Lien hua
lotus flower
Lifen
beautiful fragrance
   ---
Female Chinese Names
Lihua
beautiful & flourishing
Lihwa
a Chinese princess
Lijuan
beautiful & graceful
Liling
beautiful jade tinkle
Lin
beautiful jade
Lin
beautiful jade
Ling
compassion & understanding
Ling
delicate & dainty
Linqin
beautiful zither
Liqiu
beautiful autumn
Liu
flowing
Luli
dewy jasmine
Méh-è
beautiful posture
Méh-fùnh
pretty or beautiful phoenix
Mei
plum
Mei
beautiful plum
Meifen
plum fragrance
Meifeng
beautiful wind
Meihui
beautiful wisdom
Meili
beautiful
Meilin
plum jade
Meirong
beautiful countenance
Meixiang
plum fragrance
Meixiu
beautiful grace
Meiying
beautiful flower
Meizhen
beautiful pearl
Ming-huá:
tomorrow's flower
Mingxia
bright glow through clouds
Mingyu
bright jade
Mingzhu
bright pearl
Mu lan
magnolia blossom
Mu tan
tree peony blossom
Ning
tranquility
Ninghong
tranquil red
Niu
girl
Nuo
graceful
Nuwa
mother goddess
Peijing
admiring luxuriance
Peizhi
admiring iris
Ping
duckweed
Qiànrú
nice smile
Qiao
skilful
Qiaohui
skilful & wise
Qiaolian
skilful always
Qing
dark blue 
Qingge
clear pavilion
Qingling
celebration of understanding
Qingzhao
clear understanding
Qiu
autumn
Qiuyue
autumn moon
Rùfen
nice fragrance
Renxiang
benevolent fragrance
Rong
martial
Rou
gentle; mild
Ruiling
auspicious jade tinkling
Ruolan
like an orchid
Ruomei
like a plum
Shaoqing
young blue
Sheu-fùh
elegant phoenix
Shihong
the world is red
Shu
fair
Shuang
frank; open-hearted
Shuchun
fair purity
Shun
smooth
Song
pine tree
Suyin
plain & unadorned sound
Syà
summertime
Sying
star
special
Tao
peach - symbol for long life
Ting
graceful
Tu
jade - element in earth cycle
Ushi
the ox
Weici
preserving love
Wen
refinement
Wenling
tinkling sound of refined jade
   ---
Chinese Girl Names
Wenquian
refined matter
Xia
rosy clouds
Xiaodan
little dawn
Xiaofan
little & ordinary
Xiaohui
little wisdom
Xiaojian
little healthy
Xiaojing
morning luxuriance
Xiaoli
morning jasmine
Xiaolian
little lotus
Xiaoling
morning tinkle
Xiaoqing
little blue
Xiaosheng
little birth
Xiaotong
morning redness
Xiaozhi
little iris
Xifeng
western phoenix
Xingjuan
arising grace
Xiu Mei
beautiful plum
Xiulan
graceful orchid
Xiurong
elegant countenance
Xiuying
graceful flower
Xueman
snowy grace
Yáng
sun Tiayang
Yín
silver
Yüying
jade flower
Yüzhen
jade gem
Ya
grace
Yan
swallow bird; gorgeous
Yanmei
Beijing plum
Yanyu
Beijing jade
Yet Kwai
beautiful as a rose
Ying
clever; eagle
Yingtai
flower terrace
Yow
feminine
Yu
jade; rain
Yuèhai
beautiful moon
Yuèqín
moon-shaped lute
Yuan
shining peace
Yubi
jade emerald
Yue
moon
Yuet
moon
Yu-jun
from Chongching
Yuk
moon
Yuke
jade
Yuming
jade brightness
Yun
cloud
Yunru
charming seeming
Yusheng
jade birth
Zhaohui
clear wisdom
Zhenzhen
precious
Zhilan
iris orchid
Zhu
bamboo
Zongying
taking flowers as a model
Most popular Chinese girls name with meaning

No comments:

Post a Comment